Menu Sushi Maki Sashimi

13.20 €
14.80 €
15.20 €
15.20 €
15.20 €
16.80 €
18.20 €
16.20 €
18.20 €
12.80 €
15.80 €
15.80 €
13.20 €
14.80 €

Menu Midi

12.20 €

Menu Yakitori Gyoza Tempura

8.20 €
10.50 €
11.80 €
14.20 €
14.20 €
15.00 €
14.20 €
13.20 €

Menu Chirashi

12.20 €
13.20 €
13.20 €
13.20 €
15.80 €

Menu Mixte

15.20 €
15.20 €
15.20 €
15.20 €
15.80 €

Menu Grand Plateau

31.80 €
30.80 €
60.00 €
60.00 €
69.00 €